MindBody Skill #2
Somatic Tracking Demonstration
2:16